rg e rfo r u m  Nü b b e l
1 . V o rs i tz e n d e r
J e n s
Pe te r
G e l l e n b e c k  
Dorf s tra ß e  5 5  
2 4 8 0 9  N ü b b e l
IBAN: DE15  2 1 4 5 0 0 0  0 0 0 0   0 0 7 0  7 0
B
IC:  NO L ADE21 RD B
Sp a rk a s s e  M i tt e l h o l s te i n  AG
S E P A  
La stsch ri f t man da t
Bürg e rfo rum Nüb bel
D or f s t r e   55
24 80 9 Nü bb el
G l äu bi g e r
-
I de nti f i k a t i on snu m m e r :   D E 43 ZZ Z0 00 0 13 09 27 7
M an da t sr ef e r en z :   I hre   M i t g l i ed snu m m e r
I ch e r m äch t i g e da s   B ü r ge r f oru m   N üb be l   Za hl un g en   v on   m ei ne m   K on t o m i t t el s   La st schri f t  
ei nz
u z i eh en .
Zu g l ei ch w ei se i ch m ei n ( w ei sen   w i r   un ser)   K r e di t i nstitut   an ,   di e v om B ür g er f oru m   N üb be l   au f  
m ei n ( un s er)   K on t o   g ez og en en   La st s chri f t en   ei nz ul öse n.
H i n w ei s:   I ch k an n ( W i r   k ön ne n )   i nn erhal b   v on   ach t   W o ch en ,   be g i nn en d m i t   de m  
B el astung sda t u m ,   di e E r
st a t t un g de s   be l aste t en   B et r a g es v erla n g en .   E s   g el t en   da be i   di e m i t  
m ei ne m   ( un se r em )   K r ed i t i nstitu t   v erei nb art en   B ed i ng un g en .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
V ornam e u nd  Nam e (Ko nt o i nh ab er)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
S t
r aße un d Haus n um m er
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P os tl ei t z a hl   un d  O r t
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _   _   _   _   _   _   _   _   |   _   _   _
K r ed i ti ns ti tu t (N am e u nd   B I C)
D   E  
_ _ |   _ _   _ _ |   _ _ _ _   |   _ _   _ _ |   _ _   _ _ |   _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I B A N
B i t t e  
zut ref f en de s
e rgä nze n:
B i t t e z i eh en   S i e den
f ol ge nd en
Jah r esb ei t r a g
v on   m ei ne m   ( u nse r e m )   K on t o ei n
_ _ _ _ _ _ _ _
_   € Ei nz el m i t g l i ed scha f t   (   m i nd es t en s   15  
)
_ _ _ _ _ _ _ _ _     F a m i l i e n m i t g l i e d s c h a f t   (
m i nd este ns 22
)
D i e f r e
i w i
l
l i g e Erhöhu n g   z um G r un db ei t r a g k an n   j äh r l i ch w i de r r uf en   w erden.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datu m ,
O r t
u n d  
Unt ers c hrif t
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bürgerforum Nübbel